प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
तालिम गतिविधि

Basic & Advanced Trainings (3 Fiscal Year)

सि.न.

अनुशिक्षण तालिम संचालन गर्ने ईकाईको नाम

अ.अ.

भि.नि.

नागरीक मैत्री

सुरक्षा

बल प्रयोग

कै.

समुह

संख्या

समुह

संख्या

समुह

संख्या

समुह

संख्या

समुह

संख्या

 1.  

क.प्र.द.नि.प्र.गण कर्णाली प्रदेश सुर्खेत हाल ने.ग.

१०५

७०

६२

७०

७०

 

 1.  

क.प्र.स.गण मु.का. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत 

१४०

७०

१०४

१०५

३५

 

 1.  

जि.प्र.का.सुर्खेत

१०५

१०५

३५

१०५

७०

 

 1.  

जि.प्र.का.दैलेख

पाँचौ र छैटौ

७०

पाँचौ

३५

सातौ

३५

-

-

चौथो र पाँचौ

७०

 

 1.  

जि.प्र.का. कालिकोट

७०

७०

३५

३५

३५

 

 1.  

जि.प्र.का. जुम्ला

पहिलो र दोस्रो

७०

पहिलो

३५

पहिलो

३५

-

-

पहिलो

३५

 

 1.  

जि.प्र.का. मुगु

१०५

पहिलो

३५

पहिलो

३५

पहिलो

३५

-

-

 1.  

जि.प्र.का. हुम्ला

१६९

१३८

१५९

१९६

७७

 

 1.  

जि.प्र.का.डोल्पा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

जि.प्र.का. रुकुम पश्चिम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

जि.प्र.का. सल्यान

३५

३५

३५

३५

७०

 

 1.  

जि.प्र.का. जाजरकोट

७०

३५

३५

१०५

२१०

 

 1.  

स.प्र.गुल्म सुर्खेत हाल ने.ग.

७०

३५

३५

 

 

३५

 

२. आ.ब. २०७६/०७७ देखि आ.ब.२ ०७८/०७९ (हाल सम्म)सम्पन्न भएका घुम्ती अनुशिक्षणहरुमा बिभिन्न बिधाहरुमा अनुशिक्षण गर्ने र एक बिधामा पनि अनुशिक्षण नगर्ने प्र.क.हरुको संख्यात्मक विवरण

सि.न.

अनुशिक्षण तालिम संचालन गर्ने ईकाईको नाम

१ बिधामा तालिम गर्ने प्र.क.हरुको संख्या

२ बिधामा तालिम गर्ने प्र.क.हरुको संख्या

३ बिधामा तालिम गर्ने प्र.क.हरुको संख्या

४ बिधामा तालिम गर्ने प्र.क.हरुको संख्या

५ बिधामा तालिम गर्ने प्र.क.हरुको संख्या

१ बिधामा पनि तालिम नगर्ने प्र.क.हरुको संख्या

प्र.ह./प्र.ज.हरुको कुल दरबन्दी संख्या

 1.  

क.प्र.द.नि.प्र.गण कर्णाली प्रदेश सुर्खेत हाल ने.ग.

१०५

७०

६२

 1.  

क.प्र.स.गण मु.का. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत 

१४०

७०

१०४

 1.  

जि.प्र.का.सुर्खेत

१०५

१०५

३५

 1.  

जि.प्र.का.दैलेख

पाँचौ र छैटौ

७०

पाँचौ

३५

सातौ

३५

-

 1.  

जि.प्र.का. कालिकोट

७०

७०

३५

 1.  

जि.प्र.का. जुम्ला

पहिलो र दोस्रो

७०

पहिलो

३५

पहिलो

३५

-

 1.  

जि.प्र.का. मुगु

१०५

पहिलो

३५

पहिलो

३५

पहिलो

 1.  

जि.प्र.का. हुम्ला

१६९

१३८

१५९

 1.  

जि.प्र.का.डोल्पा

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

जि.प्र.का. रुकुम पश्चिम

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

जि.प्र.का. सल्यान

३५

३५

३५

 1.  

जि.प्र.का. जाजरकोट

७०

३५

३५

 1.  

स.प्र.गुल्म सुर्खेत हाल ने.ग.

७०

३५

३५

 

 

सि.नं.

तालिमहरुको नाम

दर्जा

आ.ब. ०७६/०७७

आ.ब. ०७८/०७९

कै

 1.  

प्र.स.नि. आधारभुत अल्पकालिन

प्र.स.नि.

१००

 

 

 1.  

प्र.ज.आधारभुत

प्र.प्र.ज.

१२२०

५९३

 

 1.  

प्र.का.स.आ.ता.

प्र.का.स.

८४

 

 

 1.  

तालिमहरुको नाम

दर्जा

आ.ब. ०७३/०७४

आ.ब. ०७४/०७५

कै

 1.  

अपाराध अनुसन्धान

जु.प्र.अ.

५६

७४

 

 1.  

महिला तथा बाल बलिका बिरुद्द हुने अपराध अनुसन्धान

जु.प्र.अ.

५१

५३

 

 1.  

अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण

प्र.ह./प्र.ज.

 

 

 

 1.  

महिला तथा बाल बलिका बिरुद्द हुने अपराध अनुसन्धान

प्र.ह./प्र.ज.

 

 

 

 

सि.नं.

तालिमहरुको नाम

दर्जा

आ.ब. ०७६/०७७

आ.ब. ०७८/०७९

 

 1.  

अंगरक्षक तालिम

प्र.ह./प्र.ज.

अंगरक्षक तालिम

 

 

 1.  

विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा

जु.प्र.अ.

विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा

 

 

 1.  

विमानस्थल सुरक्षा गार्ड अनुशिक्षण

प्र.ह./प्र.ज.

विमानस्थल सुरक्षा गार्ड अनुशिक्षण

 

 

 

 

सि.नं.

तालिमहरुको नाम

दर्जा

आ.ब. ०७६/०७७

आ.ब. ०७८/०७९

कै

१.

OCM-Level 1

जु.प्र.अ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सि.नं.

तालिमहरुको नाम

दर्जा

आ.ब. ०७६/०७७

आ.ब. ०७८/०७९

 

कवाज प्रशिक्षक प्रशिक्षण

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

 

 

अभिलेख व्यवस्थापन

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

 

 

भिड नियन्त्रण

सि.प्र.अ.-.प्र.ज.

१४५

५०

 

ट्राफिक नियन्त्रण

प्र.ह./प्र.ज.

 

 

 

कार्यालय संचालन तथा दक्षता अभिवृद्वि

जु.प्र.अ.-प्र.ज.

 

 

 

 

सि.नं.

तालिमहरुको नाम

दर्जा

आ.ब. ०७६/०७७

 

 

समुदाय प्रहरी साझेदारी अनुशिक्षण

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

 

 

आ.ब.२०७७/०७८

सि.न.

घुम्ती तालिमको नाम

कार्य दिन

संचालन जिल्ला

अ.अ. तथा नियन्त्रण

६ दिन

दर्जा

सुर्खेत

दैलेख

जाजरकोट

सल्यान

रुकुम पश्चिम

जुम्ला

हुम्ला

डोल्पा

मुगु

कालिकोट

स.प्र. गण

द.नि.प्र.गण

स.प्र.इ.का. 

 

प्र.ह.

१७

 

 

 

 

 

 

 

प्र.ज.

३३

३०

५३

 

 

 

२१

 

 

३२

३१

३२

 

 

जम्मा

३५

३५

७०

 

 

 

२९

 

 

३५

३५

३५

 

 

२.

भिड नियन्त्रण 

६ दिन

प्र.ह.

 

 

 

 

 

 

 

 

प्र.ज.

३४

 

२८

 

 

 

 

 

३०

३०

२७

 

 

जम्मा

३५

 

३५

 

 

 

 

 

३५

३५

३५

 

 

३.

नागरीक मैत्री

५ दिन

प्र.ह.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्र.ज.

-

 

३०

 

 

 

२३

 

 

 

३४

३३

 

 

जम्मा

-

 

३५

 

 

 

२९

 

 

 

३५

३५

 

 

४.

सुरक्षा बिशेष

६ दिन

प्र.ह.

 

२३

 

 

 

 

 

 

प्र.ह.

 

प्र.ज.

२९

 

८२

 

 

 

२७

 

 

 

३३

३३

प्र.ज.

 

जम्मा

३५

 

१०५

 

 

 

३६

 

 

 

३५

३५

जम्मा

 

 

५.

बल प्रयोगको सिद्वान्त तथा हा.ह. प्रयोग

४ दिन

प्र.ह.

-

१२

११

 

 

 

 

-

 

 

प्र.ज.

-

५८

२४

 

२८

४४

 

 

 

-

३२

 

 

जम्मा

-

७०

३५

 

३५

५२

 

 

 

-

३५

 

 

 

 

 

प्र.ह.

-

१२

११

 

 

 

 

-

 

 

कुल जम्मा तालिम प्राप्त  जनशक्ती 

 

१०५

२४५

 

 

 

११७

 

 

७०

१४०

१७५

 

 

आ.ब.२०७७/०७८

 

अ.अ. तथा नियन्त्रण

६ दिन

दर्जा

सुर्खेत

दैलेख

जाजरकोट

सल्यान

रुकुम पश्चिम

जुम्ला

हुम्ला

डोल्पा

मुगु

कालिकोट

स.प्र. गण

द.नि.प्र.गण

स.प्र.इ.का. 

 

प्र.ह.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्र.ज.

-

३०

 

 

 

 

३४

 

२८

 

 

 

 

 

जम्मा

-

३५

 

 

 

 

४०

 

३५

 

 

 

 

 

 

भिड नियन्त्रण 

६ दिन

प्र.ह.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्र.ज.

-

 

 

३२

 

 

१९

 

 

 

 

 

 

 

जम्मा

-

 

 

३४

 

 

२५

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरीक मैत्री

५ दिन

प्र.ह.

-

 

 

 

 

 

१०

 

 

 

 

 

 

 

प्र.ज.

-

 

 

 

 

 

५०

 

 

 

 

 

 

 

जम्मा

-

 

 

 

 

 

६०

 

 

 

 

 

 

 

 

सुरक्षा बिशेष

६ दिन

प्र.ह.

 

 

१३

 

 

 

 

१०

प्र.ह.

 

प्र.ज.

३३

 

 

२२

 

 

१८

 

 

२५

३०

३२

प्र.ज.

 

जम्मा

३५

 

 

३५

 

 

२५

 

 

३५

३५

३५

जम्मा

 

 

बल प्रयोगको सिद्वान्त तथा हा.ह. प्रयोग

४ दिन

प्र.ह.

१२

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्र.ज.

३१

५८

 

 

 

 

२०

 

 

 

३३

३३

 

 

जम्मा

३५

७०

 

 

 

 

२५

 

 

 

३५

३५

 

 

 

कुल जम्मा तालिम प्राप्त  जनशक्ती 

 

१०५

 

 

 

 

१७५

 

३५

३५

७०

७०